ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ÀÒáԨ ºØ¤ÅÒ¡Ã ¾Ãº./ÃÐàºÕº/ËÅѡࡳ±ì
˹ѧÊ×ÍàÇÕ¹

 

บุคลากร
 
   

นายธงอาจ จันทร์แดง
ผู้อำนวยการ กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช

   
 

นายสิฏฐิพงษ์ สุริยกานต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวชุติมา เภตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาววิลาสิณี ชูช่วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวฐิติขวัญ ศิริธัญญารัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นางสาวพุทธชาด ชื่นชมพุทธ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวหทัยนุช พลายยงค์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวลิตา ใจอ่อน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรัตติกาล นักจร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน